Modele systemów ochrony zdrowia prezentacja

13 Definicje systemu zdrowotnego 2. Definicja systemu Zdrowia według światowej organizacji Zdrowia (OMS) określa: istotę systemu, wielość współdziałających przedmiotowego realizujących określone cele, wewnętrzną spójność systemu. Według tej definicji System zdrowotny jest definiowany jako spójna Całość, której podłogę powiązane między sobą części, wspólnie oddziałując wpływają pozytywnie na Stan Zdrowia ludności. 20 système Finansowy Zdrowia System Finansowy Zdrowia à wyodrębniona, spójna Całość, na którą składają się instytucje o diffĂŠrents formach organizacyjnych, AKTY normatywne bĩące podstawą ICH pour i funkcjonowania, Jak również umożliwiające nawiązanie Pomi, ZY Nimi różnego rodzaju RELACJI na płaszczyźnie finansowej, której zadaniem jest realizacja celów zdrowotnych. Elementami systemu są: instytucje nadzoru Urząd nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi, Ministerstwo Zdrowia, AKTY prawne różnej Rangi Konstytucja, ustawy, uchwały, AKTY wykonawcze, formy organizacyjne gromadzenia i wydatkowania środków gruntu Ochrony Zdrowia (fundusze Ochrony Zdrowia), jednostki Ochrony Zdrowia, firmy Farmaceutyczne, hurtownie leków, producenci i dostawcy Sprzętu medycznego oraz inne Podmioty gospodarcze współdziałające w sektorze Zdrowia. Pracownicze programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor 37 Cechy modelu rynkowego modèle rezydualny Charakterystyczny jest dla Gospodarki amerykańskiej. Główne zasady Tego systemu: brak odpowiedzialności państwa za umożliwienie społeczeństwu dostępu do Opieki zdrowotnej; wyraźne rozgraniczenie Zdrowia publicznego OD Zdrowia jednostki; podejmowanie przez jednostki ponoszące mortel zdrowotne decyzji o przeznaczeniu dochodów na bieżące lub przyszłe uprawnienia do łączyć ze świadczeń zdrowotnych; dominujące finansowanie Ochrony Zdrowia przez Sektor Prywatny, qui traktowany jest na równi z ostalimi sektorami Gospodarki Narodowej; finansowanie Usług Medycznych oparte jest na ubezpieczeniach prywatnych; finansowanie świadczeń ze środków publicznych Możliwe jest tylko dla osób bardzo biednych, starszych oraz Matek i dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej II materialnej. Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje Ubezpieczeń Rynek Ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał Rozwoju Ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów Medycznych w Polsce propozycje Ministerstwa Zdrowia 36 modelu scentralizowanej Ochrony Zdrowia- modèle siemaszki Model scentralizowanej Opieki medycyny obowiązywał w krajach o ustroju socjalistycznym.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.